Положення про функціонування УМОС

ЗАТВЕРДЖУЮ ”

 

Директор ГАО НАНУ

____________ Я.С. Яцків

____” ___________ 2012 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Директор НДІ “МАО”

ДЕРЖІНФОРМНАУКИ

____________ Г.І. Пінігін

____” ___________ 2012 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Проректор з наукової роботи

ЛНУ ім. Івана Франка

____________ Б.Я.Котур

____” ___________ 2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Проректор з наукової роботи

ОНУ ім. І.І.Мечникова

_____________ В.О. Іваниця

____” ___________ 2012 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор ДонДТУ з наукової роботи

_________________ М.М.Заблодський

____” ___________ 2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Проректор по науковій роботі УжНУ

_____________ І.П. Студеняк

____” ___________ 2012 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Начальник центру науково-дослідного НЦУВКЗ

_____________ В.В.Савченко

____” ___________ 2012 р.


Положення про функціонування

Української Мережі Оптичних Станцій

дослідження навколоземного космічного простору 

1. Загальні положення 

1.1. Найменування Мережі повне – Українська мережа оптичних станцій дослідження навколоземного космічного простору, скорочене – УМОС.

1.2. УМОС у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. УМОС – це сукупність двох або більше постійно діючих станцій, розташованих на території України, які задовольняють відповідним вимогам (п. 4 даного Положення).

1.4. УМОС є складовою частиною Української мережі станцій космічної геодезії та геодинаміки. Членство станцій в УМОС є добровільним.

1.5 Діяльність УМОС узгоджується з вимогами та тематичними планами робіт окремих станцій.

1.6. Створення УМОС фіксується затвердженням цього Положення.

1.7. Керівництво роботою окремих станцій УМОС здійснюють Координатори, якими можуть бути керівники відповідних підрозділів обсерваторій, або особи, обрані колективами Станцій.

1.8. Роботою УМОС керує Координатор УМОС, який обирається з числа координаторів станцій на один рік шляхом голосування на зборах Координаторів (або заочно).

1.9. Функціонування УМОС регламентується даним Положенням.

2. Задачі УМОС

2.1. Головною задачею УМОС є об’єднання науково-технічних засобів з метою проведення регулярних оптичних (позиційних та/або непозиційних) спостережень космічних об’єктів (КО).

2.2. УМОС вирішує стратегічні проблеми дослідження навколоземного космічного простору і вивчення властивостей руху вибраних КО шляхом розвитку теорії руху КО, вдосконалення моделей і алгоритмів, та вирішує тактичні задачі супроводження запусків українських та інших КО.

2.3. УМОС шукає шляхів залучення інвестицій у розвиток прикладних і фундаментальних наукових розробок за рахунок просування отриманих результатів у міжнародному науковому співтоваристві і зацікавлених організаціях.

3. Функції УМОС

3.1. УМОС сприяє узгодженню науково-технічної діяльності станцій та розробці рекомендацій методичного й оперативно-технічного характеру з метою вирішення задач підвищення якості та точності спостережень КО.

3.2. УМОС заохочує розвиток кооперативних досліджень.

3.3. УМОС забезпечує наповнення Українського банку даних оптичних спостережень КО.

4. Вимоги до станцій УМОС

4.1. Членом УМОС може бути станція, яка має апаратурне та програмне забезпечення для проведення оптичних (позиційних та/або непозиційних) спостережень КО і проводить такі спостереження, яка керується Положенням про УМОС.

4.2. Станції УМОС можуть бути зареєстровані в інших Міжнародних службах, товариствах і об’єднаннях в рамках законодавства України.

4.3. В межах задач і функцій УМОС станції узгоджують свою діяльність з Координатором УМОС, виконують його рекомендації методичного й оперативно-технічного характеру.

4.4. Станції обмінюються результатами спостережень, методичними та апаратурними розробками і можуть використовувати їх у своїй діяльності з обов’язковим зазначенням авторства.

5. Результати діяльності УМОС

5.1. Результатом діяльності УМОС має бути стабільне функціонування станцій в межах державного, договірного і приватного фінансування та постійне наповнення українського банку даних оптичних спостережень КО.

5.2. Науково-технічною продукцією станцій УМОС є результати високоточних оптичних спостережень КО та прикладних науково-технічних досліджень.

5.4. УМОС представляє себе і одержані результати у віртуальному просторі на веб-сайті, який створюється на основі відповідного Положення про сайт Української мережі оптичних станцій дослідження навколоземного космічного простору.

6. Освітня діяльність УМОС

6.1. Координатор УМОС та координатори від установ-членів УМОС повинні сприяти професійній підготовці кадрів для УМОС та створювати належні умови для їх професійного росту.

6.2. Фахівці УМОС повинні проводити та приймати участь у консультаціях, конференціях, семінарах, практикумах та школах молодих вчених (за рахунок учасників УМОС, спеціалізованих фондів та грантів).

7. Права і Обов'язки Координатора УМОС

7.1. Координатор УМОС надає допомогу методичного й оперативно-технічного характеру станціям для забезпечення виконання поставлених задач.

7.2. Координатор УМОС забезпечує охорону комерційних інтересів членів УМОС.

7.3. Координатор УМОС ініціює проведення семінарів, шкіл молодих вчених, робочих зустрічей, нарад, конференцій з питань функціонування УМОС (за рахунок учасників УМОС, спеціалізованих фондів та грантів).

7.4. Координатор УМОС організує розробку проектів, прикладних наукових і науково-технічних програм з метою забезпечення стабільного функціонування УМОС та співпраці з відповідними службами.

7.5. Координатор УМОС має право отримувати і розповсюджувати інформацію про діяльність і робочий стан станцій УМОС, якщо ця інформація не є комерційною і дозволена для розповсюдження за законами України.

8. Фінансування

8.1. Діяльність кожної станції УМОС фінансується окремо, за рахунок державного, договірного і приватного фінансування.

8.2. Кошти призначені для фінансування УМОС в цілому з позабюджетних надходжень, державних та міжнародних грантів, НДР-договорів від зацікавлених організацій розподіляються Координатором між станціями (або між окремими виконавцями) в залежності від їх участі у виконанні завдання.

8.3. Кошти, виділені на підтримку функціонування УМОС, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані з будь-якою іншою метою.

9. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про УМОС.

9.1. Зміни та доповнення до Положення про УМОС можуть бути внесені кожним членом УМОС (як станцією в цілому так і окремим її представником) та погоджені з усіма Координаторами станцій – членів УМОС.

 

ПОГОДЖЕНО ”

Координатор від ГАО НАНУ

 

_____________ В.П. Кузьков

____” ___________ 2012 р.

 

 

" ПОГОДЖЕНО ”

Координатор від НДІ МАО

 

____________ О.В. Шульга

____” ___________ 2012 р.

" ПОГОДЖЕНО ”

Координатори від АО ЛНУ

_____________Б.С.Новосядлий

___________Я.Т. Благодир

____” ___________ 2012 р.

ПОГОДЖЕНО ”

Координатор від НДІ АО ОНУ

 

_____________ М.І. Кошкін

____” ___________ 2012 р.

 

" ПОГОДЖЕНО ”

координатор від ДМЦ "Оріон"

 

_________________ В.В. Мурга

____” ___________ 2012 р.

" ПОГОДЖЕНО ”

координатор від ЛКД УжНУ  

 

_____________ В.П. Єпішев

____” ___________ 2012 р.

 

" ПОГОДЖЕНО ”

Координатор від ЦККП

 

___________ В.В. Рихальський

____” ___________ 2012 р.

" ПОГОДЖЕНО ”

Координатор від ЦПОСІ та КНП

 

_____________ С.В. Рищенко

____” ___________ 2012 р.